Menu

Rozvaha a výsledovka České republiky za rok 2019

Minulý týden byla vydána Výroční zpráva České republiky za rok 2019. Výroční zpráva včetně uzávěrky je sestavena podle pravidel, které používají obchodní společnosti. Jde o konsolidovanou zprávu reportů od 18163 účetních jednotek, z nich 17,5 tisíce jsou municipality. Není v ní zahrnuta Česká národní banka.

Celá Výroční zpráva je ke stažení zde. Vybíráme z ní zajímavé položky, tabulky jsou z ní kopírovány.

Toto je shrnutí základních ukazatelů:

Hodnota aktiv a pasiv činí 5,6 bilionu korun.  Vlastní kapitál má hodnotu 2,4 billonu koruny (42 %), cizí zdroje 3,2 bilionu (58 %). Vzhledem k letošnímu vývoji budou čísla za rok 2020 významně jiná.

Shrnutí struktury aktiv:

Stála aktiva představují 4,3 bilionu (77 % aktiv), oběžná aktiva 1,3 bilionu (27 %). Největší samostatnou položku tvoří Dlouhodobý hmotný majetek státu ve výši 4,1 billonu, tvoří 73 % celkových aktiv, druhou nejvýznamnější položkou je krátkodobý finanční majetek v hodnotě 723 miliard představují 12 % celkových aktiv.

Největšími položkami v hmotném majetku jsou stavby za 2,9 bilionu (z toho 390 miliard rozestavěné) s největším podílem Ředitelství silnic a dálnic v hodnotě 345 miliard.  Pozemky jsou vykazovány v hodnotě 500 miliard – největší 10% podíl ve výši představují pozemky držené společností Lesy ČR.

U finančního majetku jsou největší položkou běžné účty státu a samosprávných celků.

Mezi zajímavá aktiva patří podíly ve společnostech. Toto jsou největší z nich:

Stav na straně pasiv je následující:

Vlastní kapitál má hodnotu 2,4 billonu korun, cizí zdroje 3,2 bilionu. Kumulovaný zisk představuje více než 600 miliard korun. Jmění v případě vybraných účetních jednotek tvoří zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek.

Z dlouhodobých závazků tvoří 1,7 bilionu vydané dluhopisy.  Podíl státu je 1,5 bilionu, druhým největším dlužníkem je ČEZ s 122 miliardami. Z dlouhodobých úvěrů jsou největší položky Ministerstvo financí s úvěrem od Evropské investiční banky ve výši 38,5 miliardy a ČEZ s úvěrem 15,6 miliardy korun.

Největší položkou mezi krátkodobými závazky jsou přijaté zálohy na daně a jejich přeplatky, kumulativně za 200 miliard.

Přehled nákladů a výnosů:

Výnosy necelé 3 billony, náklady 2,8 bilionu. Výsledkem je zisk 150 miliard.

Pohled na náklady:

Největšími položkami v nákladech z činnosti jsou mzdy ve výši 462 miliard, odpisy za 155 miliard a náklady zdravotních pojišťoven ve výši 149 miliard.

Transfery v nákladech – největší položka z nich jsou důchody a sociální dávky, přibližně dvě třetiny.  Následují různé dotace apod.

Významné položky ve výnosech:

Ve výnosech z činnosti má velký podíl ČEZ – 164 miliard z jeho tržeb, Čepro za 49 miliard korun. Hlavní položkou v rámci finančních výnosů je přecenění reálnou hodnotou (zde se projevuje i pohyb akcií ČEZU), úroky, kurzové zisky a výnosy z prodeje cenných papírů apod.

Rozdělení největší položky – Výnosy z daní a poplatků jsou názorně vidět zde:

Na prvním místě jsou výnosy ze sociálního pojištění (37 %), následuje DPH (25 %) a daně z příjmů fyzických a právnických osob (22 %).

Co jsou další položky?

Přijaté transfery jsou zejména dotace z EU. Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 336 miliard nejsou součástí standardního státního rozpočtu – jedná se o příjmy obcí a krajů z placených daní (část daně z příjmu fyzických osob dle trvalého bydliště, daně z nemovitostí atd.)

Konsolidační efekty jsou již malé a  KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ se již od VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ výrazně neliší.

Přeneseně můžeme vnímat korunu jako akcii společnosti Česká republika. Pohled na její kurz už je na každém z vás.