Menu

Rizika spojená s investicemi do dluhopisů

Informace na těchto stránkách slouží výhradně pro informační účely a v žádném případě nemají být použity coby nabídka ani nepředstavují nabídku k prodeji nebo výzvu k nabídce koupě nebo veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů, včetně cenných papírů vydaných společnostmi Charles Real Estate a.s., Charles Bridge Investments s.r.o. či Charles Bridge Pražské byty s.r.o. Informace uvedené na těchto stránkách jsou určeny výhradně pro vzdělávací, ilustrační, komerční a diskusní účely.


Rizika spojená s dluhopisy:

  • Dluhopisy jako závazky – dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy emitenta, které jsou a budou, co do pořadí svého uspokojení (I) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (II) alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nezajištěným dluhům emitenta vyjma těch, u nichž stanový jinak právní předpisy. Splacení dluhopisu je sice zajištěno zástavním právem k emitentem vlastněným nemovitostem ve prospěch agenta pro zajištění, nicméně postavení agenta pro zajištění je pouze smluvní, nikoli na zákonné bázi a existuje zde právní riziko nevymahatelnosti zajištění. Dále existuje riziko, že i v případě bezproblémové realizace zástavního práva a přes vynaloženou odbornou péči agenta pro zajištění nemusí realizované zajištění pokrýt veškeré nároky vlastníků z dluhopisů.
  • Riziko úrokové – vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.
  • Riziko inflace - dluhopisy neobsahují inflační doložku. Přesáhne-li míra inflace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z investice bude záporný.
  • Riziko likvidity – emitent nemá v úmyslu požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu. Investor nemusí být schopen až do jejich splatnosti dluhopisy prodat za adekvátní tržní cenu.
  • Riziko zdanění – příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit. V důsledku tohoto může být investorovi při prodeji nebo splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně předpokládal.


Rizika spojená s emitentem dluhopisů:

  • Kreditní riziko – v důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či vnitřních faktorů se může emitent stát neschopným plnit své splatné dluhy včetně těch z dluhopisů.
  • Tržní riziko – hlavním zdrojem příjmů Emitenta jsou výnosy plynoucí z nemovitostí. Existuje riziko ztráty hodnoty nemovitosti, např. v souvislosti se změnou vývojem cen na trhu s rezidenčními nemovitostmi. Výnosy z rezidenčních nemovitostí, z nichž má být placen výnos dluhopisu i splacena jejich jistina, mohou být ovlivněny nepředvídatelnými faktory.
  • Riziko konkurence – emitent je malá společnost. Existuje riziko, že obchodní protistrany začnou z různých důvodů preferovat jiné obchodní partnery a emitentovi se sníží tržní podíl, což může negativně ovlivnit jeho tržní výsledky.
  • Riziko ztráty klíčových osob- podnikání emitenta vyžaduje vysokou úroveň odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců a členů orgánů. Odchod takových osob a nemožnost je adekvátně nahradit, mohou mít nepříznivý vliv na schopnost emitenta udržet si a zvyšovat současnou pozici na trhu s negativním vlivem na hospodářské výsledky