Menu

Podmínky zpracování osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - (GDPR 2016/679)
Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině Charles Bridge Investment Group a.s.. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právní normou GDPR 2016/679. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Firma / jméno a příjmení:Charles Bridge Investment Group a.s.
Sídlo:Hvězdova 1716,/2b, Praha 4, 140 00
IČO:090 057 90
Telefon:+420 607 079 739
E-mail:info@chbigroup.com
JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?
Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem realizace nabízených služeb na základě plnění uzavřené smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele. Jedná se tak nejčastěji o údaje: Jméno, Příjmení, E-mail a Telefonní číslo. V případě některých vybraných služeb (např. právní služby, finanční služby) se jedná i o následující další údaje: Adresa trvalého pobytu, Doručovací poštovní adresu, Datum narození, RČ nebo IČO, Číslo bankovního účtu.
ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ DATA?
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy nebo objednané služby.

Konkrétně se jedná o následující účely:
 • Poskytování realitních služeb
 • Informování o stavu poskytované realitní služby
 • Doručení písemných dokumentů spojených s poskytováním realitních služeb
 • Založení osobního účtu na našem webu
 • Informování o produktových novinkách na našem webu
 • Vaši e-mailovou adresu potřebujeme pro splnění některých konkrétních služeb – např. zasílání informace o stavu Vaší realitní nabídky nebo poptávky, zasílání informace o vývoji realitních nabídek v našem portfóliu. Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv svůj souhlas odstranit. Obrátit se můžete na výše uvedenou pověřenou osobu.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME S TŘETÍMI STRANAMI?
Některé vybrané služby – právní služby, finanční služby, exekuční služby - realizujeme ve spolupráci se třetími stranami. Dle povahy poskytovaných služeb, tak sdílíme Vaše vybrané osobní údaje s konkrétními třetími stranami. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Pokud jste si neobjednali žádnou z našich služeb, která vyžaduje spolupráci se třetí stranou, tak jsme žádná data nikomu (žádné třetí straně) nepředali.

Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy nebo oprávněného zájmu provozovatele, dále pro účely zpracování účetnictví a pro prokazování plnění při finanční kontrole po dobu 3 let.
JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.
UKLÁDÁNÍ COOKIES A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač návštěvníka, může návštěvník souhlas kdykoliv odvolat.
JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?
Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 • Anonymizace osobních údajů.
 • Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 • Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 • Víceúrovňový firewall.
 • Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
 • Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
 • Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.
 • V tištěné podobě v uzamykatelné skříni. Klíče má k dispozici pouze správce.