Menu

Insolvence a exekuce – jejich průběh a aktuální stav

Čtvrtý díl ekonomicko-investičních textů se věnuje stavu, kdy už jednotlivec či firma nejsou schopni splácet své závazky. V ten moment se uchylují k řešení formou insolvence. Nebo jsou, dle platné legislativy, uvedeni do exekuce. 

INSOLVENCE

Insolvence (též insolvenční řízení) je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů.
Podmínky oddlužení

  • závazky minimálně 30 dní po splatnosti,
  • minimálně dva věřitelé, 
  • schopnost splatit 30 % závazků za 5 let, 60 % za 3 roky nebo alespoň minimální procento za 5 let, 
  • žádný záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy za posledních 5 let.

Po úspěšném procesu lze požádat soud o prominutí zbylé části dluhu (pokud nějaká je). Soud vyhoví na základě řádného postupu v oddlužení. O insolvenci se dá žádat několikrát. Znovu může dotyčný až po 10 letech.

Aktuální data insolvenčních řízení za srpen 2020 hovoří následovně – bylo podáno 52 insolvenčních návrhů, tj. o 2 méně než v červenci 2020 (54 návrhů). Prohlášeno bylo 48 konkurzů právnických osob, tj. o 18 méně než v červenci 2020 (66 konkurzů). Žádná reorganizace nebyla povolena.

EXEKUCE

Exekuce je forma vymáhání dluhů. Exekutor má různé možnosti, jak finanční prostředky z dlužníka vymáhat. Častým způsoben jsou exekuční srážky ze mzdy. Dalším možným způsobem je zabavování majetku přímo v místě bydliště dlužníka. Exekutor má rovněž právo na zablokování účtu a dlužníci se tak ocitnou bez finančních prostředků.

Vyhlášením osobního bankrotu lze konání exekutora zastavit v den podání insolvenčního návrhu na soud. Pokud bude exekutor vykonávat po tomto datu, jedná většinou protiprávně. Dluh u exekutora se ovšem tímto krokem nesmaže, nýbrž se stane součástí oddlužení.

V roce 2020 poklesl počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí. Zatímco ke konci roku 2019 jich bylo 790 000, za letošní první čtvrtletí se jejich počet snížil o 33 185 na 756 815 osob, tedy o 4,2 %. Proti těmto fyzickým osobám je vedeno celkem 4 476 069 exekucí. V průměru je tedy na jednu fyzickou osobu vedeno 5,91 exekučních řízení.

Struktura exekucí dle krajů vypadá následovně – na prvním místě je Ústecký kraj s 15,3 %, následovaný druhým Moravskoslezkým s 13,3 % a Prahou s 11,2 % na místě třetím. Opačný konec krajů s nejnižší mírou exekucí zaujímají shodně kraje Zlínský a Vysočina – oba s 3,1 %Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj mají shodně podíl ve výši 4,1 %.

MORATORIUM

Moratorium znamená odklad splatnosti závazku či dluhu z důvodů mimořádných okolností. Jde o zvláštní ochranný režim, který může využít pouze podnikatel. Po dobu trvání moratoria (maximálně tři měsíce) nelze rozhodnout o úpadku, ačkoli jinak insolvenční řízení běží dále a může být např. ustanoven tzv. předběžný správce pro správu dlužníkova majetku.

Dne 1.4.2020 schválila Vláda ČR návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Pozastavení splátek úvěrů a hypoték, stejně jako prodloužená doba moratorií na 6 měsíců jsou sice kroky vstřícné, ovšem nemusejí být všespásné.  Byť celkový objem exekucí a vedených insolvenčních řízení klesá, optimistický výhled nečekejme. Výrazným faktorem, který ještě zamíchá kartami, je k pondělí 5.10. vyhlášený nouzový stav. 

TÉMA DALŠÍHO DÍLU

Pozornost upřeme k růstu populace a její migraci napříč Českou republikou.