Menu
Výnos a stabilita

Nemovitostní dluhopisy

Participujte na stabilitě nemovitostního trhu nákupem dluhopisů skupiny Charles Bridge.

Začít investovat
Investiční kalkulačka

Dluhopisy skupiny Charles Bridge

Společnosti Charles Bridge Investment Group, a.s. byl Českou národní bankou schválen základní prospekt dluhopisového programu do výše 2 miliard Kč s dobou trvání 10 let. Rozhodnutí o schválení prospektu je dostupné zde.

Dluhopisy skupiny Charles Bridge

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ
Společnosti Charles Bridge Investment Group, a.s. byl Českou národní bankou schválen základní prospekt dluhopisového programu do výše 2 miliard Kč s dobou trvání 10 let. Rozhodnutí o schválení prospektu je dostupné zde.

Upozorňujeme, že schválení základního prospektu ze strany České národní banky nelze chápat jako potvrzení cenných papírů, které společnost Charles Bridge Investment Group, a.s. nabízí.

Finance načerpané skrze dluhopisy budou primárně investovány do nákupů investičních bytů a rodinných domů s následným dlouhodobým pronájmem, vlastních developerských projektů výstavby rodinných domů, nákupů pozemků s možností následné realizací projektů rezidenčního bydlení či tzv. House Flipping, neboli nákup bytových jednotek, jejich rekonstrukce a následný prodej.

Nyní se na vybraných projektech skupiny můžete podílet jako investoři. Získejte možnost fixního výnosu dluhopisů vydaných českou finanční skupinou.

Pojďme růst společně!

12 důvodů, proč jít do toho s námi

Fixní výnos
Víte, kolik vyděláte
Pravidelná výplata
Výnosy vypláceny 4x ročně
Diverzifikace
Do nemovitostí po celé ČR
Bez poplatků
Za nákup, držení a prodej dluhopisů
Stabilní zázemí
Rostoucí středoevropské investiční skupiny
Stabilita nemovitostí
Nemovitosti jako hlavní podkladové aktivum dluhopisů
Předčasný prodej
Možnost prodeje dluhopisu před splatností
Bez starostí
O vše se staráme my
Pravidelné zprávy
O činnosti divize i celé skupiny
Jednoduchý nákup
Přehledná a transparentní smluvní dokumentace
Detailní analýza
Každá investice pod přístnou ekonomickou i právní kontrolou
Schváleno ČNB
Základní prospekt dluhopisového programu schválen Českou národní bankou

Investiční kalkulačka

Spočítejte si svůj výnos, na který můžete dosáhnout díky našim dluhopisům.

2 500 000
Investovaná částka: 1,300,000 Kč
Celková částka při splatnosti: 2 240 000 Kč
Čtvrtletní výnos investice 50,000 Kč
Celkový výnos investice 2,400,000 Kč
Splatnost investice 1. dubna 2027
Začít investovat

Do čeho investujeme

Rodinné
domy

Bytové
jednotky

Pozemky
v ČR a SK

Jak fungují naše dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a vyplacení stanovených výnosů v daném termínu.

Jako majitel dluhopisu máte právo získat od Charles Bridge Investment Group (tzv. emitent - ten kdo dluhopis vydal) fixní výnos v předem stanovené neměnné výši, která Vám bude pravidelně vyplácena na Váš osobní bankovní účet.

Při splatnosti (konec investice), je Vám spolu s posledním úrokovým výnosem vyplacena i Vaše původní investice (tzv.jistina) v plné výši. Dluhopisy jsou pro fyzické osoby zdaněny sazbou 15 % z výnosu. Výnosy jsou vypláceny již zdaněné.

Získané finance budou využity k nákupu investičních bytů a rodinných domů s následným dlouhodobým pronájmem, vlastních developerských projektů výstavby rodinných domů, nákupů pozemků s možností následné realizace projektů rezidenčního bydlení či tzv. House Flipping, neboli nákup bytových jednotek, jejich rekonstrukce a následný prodej.

Parametry našich dluhopisů
Název emise CHBIG 04 5/25 CHBIG 05 5,5/27 CHBIG 06 6/29
Výnos 5,0% 5,5% 6,0%
Frekvence výplaty 4x ročně
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50.000 Kč
Celkový objem emise 150.000.000 Kč
Délka emise 3 roky 5 let 7 let
Datum emise 01. 08. 2022
Datum splatnosti 01. 08. 2025 01. 08. 2027 01. 08. 2029
Poplatek za nákup 0 %
Poplatek za držení 0 %
Poplatek za prodej 0 %
Podoba dluhopisů zaknihovaná
Druh emise veřejná
Schválení ČNB ano
Připisování výnosů
Název emise CHBIG 01 4,5/24 CHBIG 02 5/26 CHBIG 03 5,5/28
Výnos 4,5% 5,0% 5,5%
Frekvence výplaty 4x ročně
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50.000 Kč
Celkový objem emise 150.000.000 Kč
Délka emise 3 roky 5 let 7 let
Datum emise 01. 05. 2021
Datum splatnosti 01. 05. 2024 01. 05. 2026 01. 05. 2028
Poplatek za nákup 0 %
Poplatek za držení 0 %
Poplatek za prodej 0 %
Podoba dluhopisů zaknihovaná
Druh emise veřejná
Schválení ČNB ano
Připisování výnosů
Partneři emise


AdministrátorBankaPrávní servisEvidence dluhopisů

Jak investujeme

1. Vyhledání vhodné nemovitostní investice
2. Realizování nákupu nemovitosti, pozemku či akvizice projektu
3. Udržování stabilního cashflow v průběhu celé investice
4. Vypořádání investice - prodej nemovitosti, projektu či pozemku
5. Finanční bilance investice a eliminace případných rizik
6. Vytvoření stabilního investičního modelu

Hlavní kritéria pro nákup nemovitostí

LTV 70 %
odhadní ceny

Nemovitosti nakupujeme v průměru 30 % pod její odhadní cenou.

Odhad ceny
nemovitosti

Vždy vycházíme z dat renomovaných odhadců pro danou lokalitu.

Ceny nájmů
dané lokality

Na základě cen obvyklých stanovujeme cenu nájmů, která je indikativní pro roční výnos z každé nemovitosti.

Lokalita -
současnost a
budoucí potenciál

Zajímáme se o lokality s vysokým urbanistickým potenciálem dalšího budoucího rozvoje.

Nezaměstnanost
regionu

Struktura nezaměstnanosti jako indikativní veličina pro pravděpodobnost a spolehlivost při placení nájmů.

Dispozice a
stav nemovitosti

Určují jak atraktivitu pro nájemníka, tak i potenciál pro budoucí růst ceny dané nemovitosti a její prodejeschopnost.

Stát se investorem je snadné

Upozornění: Investování do dluhopisů je spojeno s celou řadou rizik.

Předtím, nežli učiníte investiční rozhodnutí, Vám doporučujeme se důkladně seznámit se základním prospektem dluhopisového programu spolu s jeho konečnými podmínkami, abyste plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.

Dokumenty ke stažení
Dluhopisy
Emisní podmínky - 3letý dluhopis (CHBIG 04 5/25) Stáhnout, PDF (0,27 MB)
Emisní podmínky - 5letý dluhopis (CHBIG 05 5,5/27) Stáhnout, PDF (0,27 MB)
Emisní podmínky - 7letý dluhopis (CHBIG 06 6/29) Stáhnout, PDF (0,27 MB)
Emisní podmínky - 3letý dluhopis (CHBIG 01 4,5/24) Stáhnout, PDF (0,4 MB)
Dodatečná emisní lhůta a lhůta veřejné nabídky - 3letý dluhopis (CHBIG 01 4,5/24) Stáhnout, PDF (0,21 MB)
Emisní podmínky - 5letý dluhopis (CHBIG 02 5/26) Stáhnout, PDF (0,4 MB)
Dodatečná emisní lhůta a lhůta veřejné nabídky - 5letý dluhopis (CHBIG 02 5/26) Stáhnout, PDF (0,21 MB)
Emisní podmínky - 7letý dluhopis (CHBIG 03 5,5/28) Stáhnout, PDF (0,21 MB)
Dodatečná emisní lhůta a lhůta veřejné nabídky - 5letý dluhopis (CHBIG 03 5,5/28) Stáhnout, PDF (0,4 MB)
Dokumenty ČNB
Základní prospekt dluhopisového programu (2022) Stáhnout, PDF (1,78 MB)
Rozhodnutí o schválení prospektu ze strany ČNB (2022) Stáhnout, PDF (0,32 MB)
Základní prospekt dluhopisového programu (2020) Stáhnout, PDF (2,08 MB)
Rozhodnutí o schválení prospektu ze strany ČNB (2020) Stáhnout, PDF (0,32 MB)
1. dodatek základního prospektu dluhopisového programu Stáhnout, PDF (0,19 MB)
Rozhodnutí o schválení 1. dodatku základního prospektu ze strany ČNB Stáhnout, PDF (0,31 MB)
Ostatní
Notářský zápis, stanovy společnosti Stáhnout, PDF (1,30 MB)
Zahajovací rozvaha Stáhnout, PDF (0,14 MB)
Zpráva auditora o ověření zahajovací rozvahy Stáhnout, PDF (0,13 MB)
Zpráva auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020 Stáhnout, PDF (0,65 MB)

Často se lidé ptají

Emitent je společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává (emituje) finanční instrument. V našem případě je Emitentem společnost Charles Bridge Investment Group a.s.
Upisovatel je investor. Tedy ten, kdo dluhopis nakoupí. Upisovateli mohou být fyzická nepodnikající osoba, fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba.
Dluhopisy jsou úročeny roční fixní úrokovou sazbou. U dluhopisů Charles Bridge je to konkrétně 4,5 % p.a. u 3letého dluhopisu, 5 % p.a. u 5letého dluhopisu a 5,5 % p.a. u 7letého dluhopisu. Tato výše úroků je neměnná a vyplácena po celou dobu platnosti investice až do její splatnosti.
Výplata úroků probíhá každý rok na kvartální bázi. Konkrétními výplatními dny jsou - 1.2., 1.5., 1.8. a 1.11. každý rok až do splatnosti. Veškeré úroky jsou automaticky převáděny zpět na osobní bankovní účet Upisovatele.
Jedná se o soubor podmínek, za kterých se dluhopisy vydávají. Emisní podmínky dále vymezují práva a povinnosti vlastníka dluhopisů a emitenta, jakož i podrobnější informace o příslušném dluhopisu.
Nominální hodnota dluhopisu je cena dluhopisu, za kterou je nakoupen. V případě dluhopisů společnosti Charles Bridge se jedná o částku 50.000 Kč + AÚV (alikvotní úrokový výnos). Toto je taktéž minimální částka pro investici. Investor si může pořídit jakékoliv množství dluhopisů až do výše naplnění emise.
Je to částka, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby investorovi mohl v následujícím výplatním období přijít na účet celý výnos. AÚV není poplatek! Emitent totiž neplatí majiteli dluhopisu úroky za období, v němž nemohl nakládat s jeho penězi, protože je ještě neměl, a majitelé dluhopisů dostávají vyplacené úroky přesně za období (počítáno na celé dny), po které dluhopisy skutečně vlastnili. Nakupovat dluhopisy totiž můžete kdykoli během upisovací lhůty.
Výnosy z dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15 %. U fyzických osob za upisovatele odvádí tuto srážkovou daň automaticky emitent. Právnická osoba si daň ve výši 15 % odvádí sama.
Nejsou. Při koupi dluhopisu nehradíte žádný vstupní ani administrativní poplatek. Taktéž není účtován žádný poplatek v průběhu emise a ani při prodeji dluhopisu. Po splatnosti dluhopisu je celá investovaná částka zaslána emitentem zpět na bankovní účet upisovatele uvedený ve smlouvě.
Administrátor se stará se o peněžní toky mezi emitentem a investory. Těmi jsou výplata kuponů (úroky), řádné či předčasné splacení jistiny dluhopisu. Zároveň o všech těchto transakcích investory informuje. Rovněž eviduje investiční účty pomocí přehledné VIP sekce, do které mají všichni investoři zaveden přístup.
Zaknihovaný dluhopis může mít pouze formu cenného papíru na doručitele nebo na jméno. Pokud byly vydány dluhopisy na řad nebo na jméno, je emitent nebo jím pověřená osoba povinná vést seznam majitelů dluhopisu.
Dluhopisy jsou v přehledné formě evidované ve VIP sekci administrátora. U investice budete vždy znát její výši, výši již vyplacených úroků, datum další výplaty úroků, splatnost. Ta je k dispozici ZDE.
Nenašli jste odpověď?
Kontaktujte nás